Select Page

دسته: کل مطالب

تاریخچه ی آرایش و زیبایی در جهان

نگاهی به تاریخ زندگی بشر نشان می دهد مقوله ی آرایش ) البته نه لزوماً به معنای امروزین آن( در همه ی اعصار مورد توجه انسانها بوده چه زن، چه مرد، چه پیر و چه جوان . برخی نظریه پردازان بر خلاف تصور عامه، که آرایش را پدیده ای زنانه میدانند ، بر این باورند که آرایش در تاریخ اولیه ی بشر به جای آنکه مفهومی زنانه و مبتنی بر زیبایی شناسی باشد بیشتر برای تفکیک هویتها و تعلق های قبیله ای و طایفه ای به کار می رفته است . در جامعه های بدوی، که در آن رقابتهای اقتصادی و اجتماعی و رقابتهای جنسی وجود نداشت ، هم زنان و هم مردان بدنهای خود را آرایش و تزیین می کردند اما نه برای زیبایی . این پدیده به سبب نیازی بود که از شرایط کار در جامعه بدوی پیش از تاریخ سرچشمه می گرفت . در آن زمان برای هر فرد که به یک گروه خویشاوندی وابسته بود، لازم بود با چنین شیوهایی نشانه گذاری شود. نشانه گذاریها،  عضو خویشاوند هر گروه یا گروه کاری را شناسایی می کرد.

Read More