تاریخچه ی آرایش و زیبایی

پیشینه ی آرایش و زیبایی در جهان

نگاهی به تاریخ زندگی بشر نشان می دهد مقوله ی آرایش ) البته نه لزوماً به معنای امروزین آن( در همه ی اعصار مورد توجه انسانها بوده چه زن، چه مرد، چه پیر و چه جوان . برخی نظریه پردازان بر خلاف تصور عامه، که آرایش را پدیده ای زنانه میدانند ، بر این باورند که آرایش در تاریخ اولیه ی بشر به جای آنکه مفهومی زنانه و مبتنی بر زیبایی شناسی باشد بیشتر برای تفکیک هویتها و تعلق های قبیله ای و طایفه ای به کار می رفته است . در جامعه های بدوی، که در آن رقابتهای اقتصادی و اجتماعی و رقابتهای جنسی وجود نداشت ، هم زنان و هم مردان بدنهای خود را آرایش و تزیین می کردند اما نه برای زیبایی . این پدیده به سبب نیازی بود که از شرایط کار در جامعه بدوی پیش از تاریخ سرچشمه می گرفت . در آن زمان برای هر فرد که به یک گروه خویشاوندی وابسته بود، لازم بود با چنین شیوهایی نشانه گذاری شود. نشانه گذاریها،  عضو خویشاوند هر گروه یا گروه کاری را شناسایی می کرد.

سمیر کومار معتقد است که رد پای جراحی ، آرایش و استفاده از محصولات معطر و بهداشتی را میتوان در دوران اولیه ی بشر و نیز اعصار مصریان ، یونانیان و رومیان یافت . انسان نئاندرتال صورت خود را با رنگهای قرمز ، قهوه ای و زرد که از گل و لای و آرسنیک به دست می آمد نقاشی میکرد . از استخوانها برای فر دادن موها استفاده میشد . آرایش، خالکوبی و زیورآلات اطلاعات ضروری اجتماعی ای را با خود به همراه داشت . جالینوس پزشک قدیمی یونانی ، کرم سرد را ابداع کرد . رومیها از عطرهای ساخته شده از روغن بر روی بدنهایشان ، در حمامها و در مخازنشان و حتی در سلاح هایشان استفاده میکردند . سربازان صلیبی عطرها را در قرن نوزده از خاور دور به اروپا آوردند. عطرهای توسعه یافته در قرن شانزدهم عموماً به صورت پودر و یا خمیر ژله ای بودند.

از زمان ظهور زیبایی به شکل مدرن آن ، افراد به آرایش نه تنها به عنوان شیوه ای برای ارتقای ظاهرشان بلکه به عنوان ابزاری برای توانمندسازی آنان برای کاهش یا حذف علایمی که به اعتقاد آنها ، آنها را دیگری قرار می دهد در نظر گرفته می شود دیگری ای که از گروه قومی یا نژادی یا جنسی مسلط و مطلوبتر جامعه متمایز است. برخی از نظریه پردازان معتقدند به لحاظ تاریخی ، زنانه شدن آرایش احتمالاً کوتاه مدت خواهد بود.