Select Page

دسته: کل مطالب

زیبایی و سرکوب

زیبایی زنانه چیست ؟

نظریه های فمنیستی در سابقه ی طولانی و گاه دشمنانه با زیبایی دارند، حداقل این موضوع در روابط مطرح در خصوص زیبایی در بیانیه های اخیر فمنیستی به روشنی قابل دریافت است.

Read More